הצוות

משפט מסחרי

בוררות עסקית

בוררות בינ"ל

מו"מ וגישור

פרסומים

ליטיגציה ובתי משפט

גישור ובוררות
גישור ובוררות  |  מאמרים  |  בוררות   |   בוררות עסקית   |   צור קשר

דינו של הסכם עקרונות שהושג בסיומו של הליך הגישור
החזר אגרה בגישור
דין הסכם פשרה לאחר סיום הליך גישור
אפשרות פסילת שופט מלדון בתיק על רקע עיון בטיוטת הסדר גישור
אישור הסדר גישור בבימ"ש
עדות מהליך הגישור
חיסיון בהליכים חלופיים ליישוב סכסוכים
על מעמדו של הסדר הגישור במבחן החיסיון


גישור ובוררות מו"מ וגישור פסיקה בנושא גישור אפשרות פסילת שופט מלדון בתיק על רקע עיון בטיוטת הסדר גישור

אפשרות פסילת שופט מלדון בתיק על רקע עיון בטיוטת הסדר גישור

אלקטרודות זיקה - יהודית יעקובוביץ'

עא"ח 001018/02 מפעלי אלקטרודות זיקה בע"מ - יהודית יעקובוביץ

פסק הדין ניתן ע"י כב' הנשיא והשופט סטיב אדלר וכן כב' השופטים נילי ארד ושמואל צור.

 

הסוגיה המשפטית

עניינו של ערעור זה בהחלטת בית הדין האזורי בחיפה, שלא לפסול עצמו מלדון בעניינה של המערערת, על אף היחשפותו לטיוטת הסכם פשרה שערכו הצדדים במסגרת הליך גישור מטעם בית הדין. טיוטת ההסכם תויקה בשגגה בתיק.

 

תיאור המקרה

המשיבה הועסקה ע"י המערערת כמנהלת רכש. בתחילת חודש נובמבר 2001 הגישה המשיבה לבית הדין קמא תביעה כספית נגדה. הצדדים הופנו ע"י השופט להליך גישור בפני עו"ד מהמנ"ת ונציג ציבור. בסיום ישיבת הגישור שנערכה נוסח הסכם פשרה, אשר נחתם על ידי המגשרים והמשיבה בלבד כאשר בנוסף נוסח טופס דיווח בו נכתב כי "לאחר דיון בנוכחות הצדדים נוסח הסכם פשרה שאותו התחייב ב"כ הנתבעת (המערערת) להעביר למנהלה לקבלת אישור".

עוד באותו היום העבירה עורכת הדין מהמנ"ת, שהשתתפה בגישור, לבא כוח המערערת, באמצעות פקס, עותק מטיוטת ההסכם בצירוף בקשה להחזירו חתום. בהמשך, ערכה תרשומת משיחת הטלפון שניהלה ולפיה "אין עדיין תשובה ממנהל המפעל".

 

משלא הוחזרה טיוטת הסכם הפשרה כשהיא חתומה ע"י המערערת, עבר ההליך לדיון בפני בית הדין. בפני בית הדין הונח התיק כשהוא מכיל בין היתר גם את כל "מסמכי הגישור", בטעות. לדיון התייצב ב"כ המערערת ללא נציג מטעמה, למורת רוחו של בית הדין. וזה התבקש, בהפסקה שניתנה לשם כך, לברר האם יוכל נציג מטעמם להתייצב בבית המשפט. באותה הפסקה עיין ב"כ המערערת בתיק ומשהתברר לו שטיוטת הסכם הגישור בין הצדדים תויקה בו, ביקש מבית הדין לפסול עצמו מלדון בהליך (הכוונה היא כמובן לשופט שישב בתיק, התוספת שלי ר.ס).

 

ב"כ המערערת טען כי כיוון שיש בתיק טיוטה של הסכם, אליה הגיעו הצדדים במהלך גישור  ומאחר שהליך זה הינו חסוי, הרי שיש לפסול את השופט מלקיים את הדיון. עוד נטען כי החלטתו של השופט, נשוא הערעור מצביעה בפירוש על כך שגיבש דעתו על סמך "מסמכי הגישור" וכן כי השופט ציין במפורש כי על סמך עיון בטיוטת ההסדר נראה כי אין ממש בטענות קיזוז כאילו ואי חתימת הסדר הגישור של המערערת למרות שהדבר לא נכתב בפרוטוקול. לכן קיים חשש ממשי למשוא פנים בניהול ההליך.

 

השופט טען כי הרי נציגה של הנתבעת נטל חלק בהליך הגישור ולפי הדיווח על הליך הגישור, המצוי בתיק העזר של בית הדין, התחייב ב"כ הנתבעת ליטול את ההסכם ולהעבירו למנהל הנתבעת לקבלת אישורה. כלומר, אין בתיק דבר הנוגע להליך הגישור כל שיש בו, טיוטת הסכם שלא נחתם, ואין טיוטה זו מהווה טיעון ראוי לפסילת שופט.

 

החלטת בית המשפט

בשנים האחרונות אנו עדים לתנופה הולכת וגוברת בעידודם ובפיתוחם של הליכים אלטרנטיביים ליישוב סכסוכים. כל זאת, במגמה להביא את הסכסוכים המגיעים לפתחם של בתי הדין לידי גמר מהיר, יעיל, בעלות נמוכה וכן ניצול מרבי של התועלת לצדדים ממתכונת בירור הסכסוך. תחת הכרעות שיפוטיות באות הכרעות הסכמיות המבוססות על נכונות לפתור את הסכסוך ברוח של הבנה הדדית. המחוקק מצדו, ייחד להליכים אילו הוראות מיוחדות בסעיפים 79א' - 79ג' לחוק בתי המשפט החלים על ההליכים בבתי-הדין לעבודה מכוח סעיף 39 לחוק בית-הדין לעבודה וכן בתקנות בית הדין לעבודה (גישור) התשנ"ג 1993. בין הוראות אילו נמנה סעיף 79ג(ד):

 

"דברים שנמסרו במסגרת הליך גישור לא ישמשו ראיה בהליך משפטי אזרחי".

 

סעיף זה ועוד עומדים ביסוד היותו של הליך הגישור חסוי וזאת בין היתר מהטעמים הבאים:

א.      עידוד הצדדים לחשוף את האינטרסים שלהם מבלי לחשוש שדבריהם יתגלו לאחרים.  

       גישור יעיל דורש גילוי לב.

ב.      הוגנות כלפי הצדדים דורשת סודיות, שכן הצדדים מגלים מידע שעלול לפגוע בהם אם ייעשה בו שימוש במשפט.

ג.        המגשר חייב להיות נייטרלי ולהיראות נייטרלי ועדותו או אי מסירת מידע על הליך הגישור עלולים להצביע על דעתו הפרטית לגבי הסכסוך.

ד.      הפרטיות היא מניע לבעלי-דין רבים לבחור את הליך הגישור, וזאת על-מנת שלא לגלות ברבים מידע שעלול לפגוע בהם.

 

עקרון סודיותו של הליך גישור עוגן אף בחוקיהן של מדינות רבות.

 

יש להקפיד אם כך, שבתיק בית הדין לא ימצאו מסמכים שמקורם בהליך הגישור. אם השתרבבו לתיק בית הדין בטעות, אין השופט היושב רשאי לעיין בהם. במצב שבו נחשף למסמך מהליך הגישור, יערוך תרשומת בתיק בית הדין על הוצאת המסמך מהתיק, ויציין אם קרא בו או לא. יצויין כי השופט במקרה זה קבע כי תוצא טיוטת ההסכם מהתיק אך הדבר לא נעשה בפועל, למרבה הצער. על השופט לנהל את ההליך השיפוטי ללא משוא פנים וללא דעה קדומה. הימצאות הצעת פשרה של המגשר בתיק בית הדין אין כשלעצמה כדי להוביל באופן אוטומטי, בכל מקרה, לפסילה מיידית של השופט. על בית הדין לשקול כל מקרה על פי נסיבותיו. הכלל הוא שאסור שהמסמכים יימצאו בתיק בית הדין. היה ובמקרה יוצא מן הכלל קרה שהם השתרבבו בטעות, או אז תעשה הבחינה לפי אמות מידה אילו:

א.      המדיניות של הגנה על סודיות הליך הגישור ומניעת מסירת מידע מהליך  הגישור  

               לאדם זר ללא הסכמת שני הצדדים.

ב.      סוג ותוכן המידע שהגיע לידיעת המותב לגבי הליך הגישור, והאם מידע זה יכול  

               למנוע מהמותב לדון בתבונה ללא משוא פנים.

ג.        מהו השלב אליו הגיע הדיון ומה היא עוצמת הפגיעה הצפויה בבעלי הדין אם

               יפסל המותב או השופט.

ד.      האם המידע נמסר לבית הדין בתום לב או במטרה להביא לפסילת המותב.  ברי,

               כי אם המידע נמסר למותב בהסכמת הצדדים אין בכך כדי להוביל לפסילתו.

 

במקרה זה, נראה כי טיוטת הפשרה שנוסחה במהלך הליך הגישור נגעה למרבית רכיבי התובענה ובית הדין עלול היה להתקשות להכריע בהליך על סמך חומר הראיות בלבד. הדיון התרכז בטיוטת ההסכם במקום לשמוע עדים. שגגת הותרת המסמכים בתיק נעשתה ע"י אדם מטעם בית המשפט ולא ע"י אחד מהצדדים והתיק עוד מצוי בשלב מקדמי של בירור התובענה, כך שהחלפת השופט לא תגרום עוול לצדדים.

 

לאור כל האמור לעיל הערעור מתקבל.

 

גילוי דעת מאת עו"ד רונן סטי

בית-הדין דן במקרה זה על חשיבותה של ההכרעה ההסכמית ושמירת החסיון הראוי להליך הגישור. שמירת כללי החסיון והסודיות בהליך הגישור צריכה להישמר למען האמון בתהליך זה וניהולו היעיל. ללא אמון בהליך ובמגשר לא יהיה מקום לגישור בארץ. לפיכך, יש לברך על ההחלטה המעשיתשל בית-המשפט בעקבות השגגה אשר ארעה בתום-לב.

אמות המידה שנקבעו לבחינת עיון בשגגה בחומר הקשור להליך הגישור משקפות מידתיות ראויה ואכן עשויות לסייע במקרים נוספים, אם וככל שיתרחשו. לעניין זה חשוב לא פחות להדגיש את חובתו של המגשר להימנע מדיווחים, ללא הסכמה, לביהמ"ש החושפים את תוכנו של הליך הגישור שכן תוצאתה דומה למצב של חשיפת חומר הליך הגישור בפני השופט/ת הד/נה בתיק.
על מנת לקבל פרטים נוספים אנא מלאו את הטופס הבא:גישור ובוררות

בוררות בדין העברי

מגשר מקצועי

גישור כאמצעי

סכסוכי שכנים

גישור בישראל


הסכם מנצח

גישור עסקי

גישור במשפחה

מו"מ משפטי

יתרונות הגישור

עדות מהליך הגישור


סכסוכי בניה

בוררות ICC

בוררות בינ"ל

בוררות LCIA

בוררות ב- AAA

בוררות בדין האנגלי


מינוי בורר

אמנת ניו-יורק

בוררות עסקית

בוררות

בוררות במסלול מגשר

בוררות במסלול בייסבול


בוררות במסלול מקוצר

הסכמי בוררות

כללי הגישור

סעיף גישור חוזי

ייצוג משפטי בבוררות

חוק הבוררות


בוררות פס"ח

עסקים משפחתיים

ייצוג משפטי בבוררות

חוזים ועסקים

גירושין

מפת אתר


2009 © כל הזכויות שמורות לרונן סטי - בוררות וגישור

גישור ובוררות / ייצוג בבוררות / רונן סטי / 03-6137070